projektet2

Om projektet

NP Young Coaching

I forskningsprojektet NP Young Coaching har vi utvecklat en modell för internetbaserat stöd och coaching till unga vuxna med

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF innefattar bland annat ADHD och autism.

Viktigt att få stöd som ung

Behandling i form av coaching till unga vuxna med NPF vill främja individens förmåga att vilja förändra sin tillvaro. Coachen gör inte jobbet åt individen, utan stöttar och vägleder.

Personer med NPF kan behöva mycket stöd senare i livet, från både sjukvård och socialtjänst, om de inte får rätt sorts stöttning i unga vuxna år. Det är stor risk för ökad psykisk ohälsa, till exempel depression, ångestproblematik och missbruk, om dessa personer hamnar fel sedan de gått ut gymnasiet.

 

Syfte

Det övergripande syftet för forskningsprojektet NP Young Coaching har varit att utveckla en modell för internetbaserat stöd och coaching till unga vuxna individer med ADHD och autism, att prova interventionen i olika verksamheter och att utvärdera interventionen ur individens och närståendes perspektiv samt från en organisationsteoretisk synvinkel.

De personer som deltar i studien kommer att erbjudas kontakt med behandlare två gånger i veckan via ett chattprogram.

Mindre vårdbehov och öka förståelse

Avsikten med stödet är att minska symptomatologin, det vill säga att det ska leda till färre psykiska symptom, och mindre vårdbehov. Dessutom hoppas vi att personerna som får stödet ska få en ökad förståelse för hur hon eller han själv fungerar och att personerna klarar sin vardag på ett bättre sätt än tidigare.

Bakgrund

Det finns idag omfattande kunskap kring barn med NPF. Området utgör också en stor del av den barnpsykiatriska forskningen. Men gruppen unga vuxna med dessa funktionsnedsättningar är fortfarande dåligt undersökt. Få behandlingsstudier är publicerade och de som finns rör framför allt farmakologisk behandling, det vill säga medicinering.

 

I samhället finns dock en allt större medvetenhet kring NPF och det finns stor efterfrågan om behandling av unga vuxna med NPF.

I en kartläggning gjord i Stockholm kring behandling och stöd till vuxna med NPF visade det sig att det fanns ett stort behov av både psykiatrisk behandling och andra stödinsatser. Vuxna med ADHD fick minst hjälp, då de inte har rätt till LSS-insatser. Dessa insatser gäller dock oftast för personer med autism.

Problemen växer efter gymnasiet

I arbetet på BNK, Enheten för Barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, möter vi ofta en stor frustration hos unga vuxna med NPF och deras föräldrar. De uttrycker förtvivlan över att det inte finns någonstans att vända sig med sina frågor och problem. Det blir särskilt tydligt när den unge gått ur skolan, eftersom man då inte längre har samma struktur i sin vardag. När man blivit myndig upphör dessutom kontakten med barnpsykiatrin, där det funnits möjlighet för hela familjen att få stöd och behandling.

Vi har funnit att personer med NPF ofta behöver ett intensifierat stöd i unga vuxna år. Vuxenpsykiatri och habilitering har i nuläget inte tillräcklig beredskap för att ge det stöd som dessa personer behöver.

 

Skolpersonal som arbetar med gymnasieungdomar med NPF, ser stora risker med att dessa ungdomar inte klarar av det ansvar som krävs av dem när de slutat skolan. Det är lätt att de unga blir handlingsförlamade och inte klarar av att hitta en bostad, skaffa arbete eller fortsätta utbilda sig. Många behöver ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och risken finns att de unga blir allt mer passiviserade och hamnar utanför samhället. Då är det svårt att komma in i ett ordinärt ”vuxenliv”.

Metod

Gällande design var den första interventionen av karaktären singelcenter, icke-randomiserad pilotstudie. I Borås och Skaraborg har en kontrollerad icke-randomiserad studie genomförts.

Unga vuxna med NPF, i åldern 15-30 år, får under en 8-veckorsperiod coaching via ett chattprogram. Under två tillfällen/vecka, en halv till en timme per gång, erbjuds personerna stöd och coaching av t.ex. psykolog eller pedagog med stor erfarenhet av personer med NPF, genom att chatta via internet.

Om behovet av kontakt inte är brådskande, samt under helger, kan kontakt också ske via en messengerfunktion (e-post).

Intervjuer och självskattning

De unga vuxna personer som deltar i det internetbaserade stödet, genomgår psykiatriska intervjuer innan behandlingen inleds.

Personerna som deltar i studien bedöms också med hjälp av psykiatriska test, bland annat för att utesluta pågående missbruk samt psykossjukdom, antisocial personlighetsstörning och graden av depressiva symptom och ångestsymptom. Dessutom används självskattningsformulär (livskvalitet, självkänsla och känsla av sammanhang) samt en utvärderingsskala för närstående.

Utformning

Samtliga individer bedöms före och efter behandlingen samt 6 månader efter behandlingens slut.

Schematisk beskrivning av arbetsplan för internetbaserat stöd och coaching. (Klicka på figuren för att öppna pdf med en större version.)

Betydelse av projektet

Betydelse för unga vuxna med NPF

Datorstödd kommunikation är lättare för unga vuxna med NPF, eftersom sociala kontakter ofta är komplicerade för dem. För många är det svårt att komma i tid till läkarbesök och det är också vanligt med stora igångsättningssvårigheter, vilket gör att det är svårt att över huvud taget komma iväg till ett avtalat besök.

För personer med autism är det dessutom svårt med traditionell kommunikation ansikte mot ansikte. De kan själva ha svårt att uttrycka sig med talat språk och kroppsspråk och har dessutom svårt att förstå andras kommunikation.

Information och stöd via internet bör därför tilltala unga vuxna med olika former av NPF.

Nyttan för de personer som deltar i studien är att få prova en behandling, där kontakten med behandlaren underlättas.

Betydelse för hälso- och sjukvården

Gruppen unga vuxna med NPF är fortfarande dåligt undersökt. Det finns emellertid stor efterfrågan om behandling. Med internetbaserat stöd och coaching kan man underlätta kontakten med patientgruppen med NPF.

Vår förhoppning är bland annat att man genom det internetbaserade stödet ska kunna nå personer som nyligen har fått en neuropsykiatrisk diagnos. Då kan man i ett tidigt skede fånga upp individens funderingar kring vad diagnosen innebär i den enskilda personens fall. Med hjälp av coaching ska det finnas utrymme för personen att reflektera över vad i personens beteende som har med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen att göra och vad som beror på hans eller hennes egen personlighet.

FAKTA/NPF

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, kan innebära svårigheter med socialt samspel, kommunikation, uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering.

Personer med NPF kan ha svårt för att träffa och umgås med andra människor. De kan också ha svårt att prata med andra och förstå när andra pratar. Det kan också vara besvärligt för personer med NPF att koncentrera sig och vara uppmärksam. Ibland kan det vara svårt att sätta stopp för beteenden eller sätt att uppföra sig, som andra människor inte tycker om.

Inom NPF finns många olika grupper av diagnoser och besvär: ADHD är en sådan diagnos och autism är ett annat. Dessa tillstånd debuterar under barndomen.

Läs mer:

Autismforum

Autism- och aspergerförbundet

Attentions ungdomsprojekt

Mattias: "En helt ny

form av kommunikation"

Mattias är 26 år och studerar vid Göteborgs universitet. Han deltog i programmet 2009.

 

Vad tyckte du om att vara med?

– Jag tyckte om det. Det var bra att jag fick en kontinuerlig och enkel kontakt med min psykolog. I och med att jag skrev ned allting hade jag en annan möjlighet att tänka efter.

"Jag fick tid med någon

som verkligen lyssnade"

Johanna är 23 år och bor i Borås, där hon studerar på högskolan. Hon har diagnosen Aspergers syndrom.

 

Johanna har kontakt med psykolog på Neuropsykiatriska behandlingsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus och fick chansen att prova chattprogrammet under åtta veckor.

Specialistenhet i Borås

positiva till programmet

Coaching och stöd enligt NP Young Coachings modell används på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

 

Kurator Lena Johannesson var en av dem som chattade med de första patienterna.

– Det är lättillgängligt för patienten och ett bra komplement till annat vi erbjuder, säger hon.

Habiliteringen Skaraborg

provar också chattstödet

Personalen på Habiliteringen i Skaraborg letade bra sätt att ha patientkontakter över nätet.

NP Young coaching sökte en verksamhet till som ville prova chattstödet och delta i forskningen. Det blev en riktigt lyckad matchning.

NP Young Coaching är knutet till: